ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ГС «АЙТІ ФЕМІЛІ ОДЕСА» (далі – «Виконавець»), зареєстрована і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб укласти цей Договір про надання послуг (далі – «Договір») на нижчевикладених умовах:
1. Терміни і загальні положення.
1.1. Послуги —набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та відповідними Програмами Заходів, які є невід’ємною частиною цього Договору.
1.2. Публічна оферта (далі – «Оферта») — публічна пропозиція, адресована невизначеному колу осіб відповідно до законодавства України, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.3. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою http://wave.it-family.od.ua , яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.
1.4. Повне безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Пропоновані можливості та Програми відповідного Заходу.
1.5. Користувач —дієздатна особа вчинила прийняття цієї Оферти і сплатила вартість послуг Виконавця.
1.6. Сторони —Виконавець та Користувач.
1.7. Захід — виражений у формі лекції (майстер-клас, тренінг, бізнес-сніданок тощо) комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Користувачеві інформації з заданої теми з метою надання йому можливості для формування певного ставлення до аналізований предмет, а також вироблення визначених навичок в досліджуваній сфері діяльності.
1.8. Програма Заходу —детальні умови надання конкретної послуги, що включають в себе, в тому числі, але не обмежуючись, наступні умови:
1.8.1. Назва, предмет і зміст Заходу, перелік учасників;
1.8.2. Кількість годин і / або розклад Заходу;
1.8.3. Вартість Заходи і порядок його оплати тощо
2. Предмет договору.
2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Користувачеві консультаційні послуги в сфері інформаційних технологій, а саме — участь Користувача в Заходах Виконавця на платній і / або безкоштовній основі у відповідності до умов цього Договору, а Користувач зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких послуг.
2.2. Користувач зобов’язується оплатити Виконавцю вартість Заходи за винятком випадків, коли Захід проводиться на безкоштовній основі.
2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст Заходу зазначається у відповідній Програмі Заходу, яка розміщується на Сайті Виконавця.
2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів участі Користувача у Заході.
2.5. Ніякі претензії за результативністю застосування Користувачем, отриманих в результаті участі в Заході, знань і навичок, не можуть бути пред’явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання таких знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання таких знань і навичок цілком і повністю лежить на Користувача.
3. Умови надання послуг.
3.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді участі Користувача у Заході, відповідно до Програми Заходи, розміщеної у відповідному розділі сайту Виконавця.
3.2. Прийняттям цієї Оферти визнається повна або часткова оплата Користувачем вартості відповідного Заходу і означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цієї Оферти і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.
3.3. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, справжня Оферта вважається акцептувати. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустимий.
3.4. Послуга вважається наданою з моменту виконання Виконавцем всіх дій, передбачених у відповідній Програмі Заходи.
4. Права і обов’язки Виконавця:
4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором.
4.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором та відповідної Програми Заходи.
4.1.3. Скасовувати, переривати або переносити будь-які Заходи, змінювати їх зміст, розклад, тематику, перелік учасників та інші параметри з обов’язковим повідомленням Користувача.
4.1.4. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в процесі участі в Заході, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Користувача.
4.2. Виконавець зобов’язується:
4.2.1. Надавати Користувачу послуги відповідно до цього Договору та відповідної Програми Заходи.
4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги до організації надання послуг, вимоги до їх якості та змісту, про права та обов’язки Користувача при отриманні послуг.
4.2.3. Розробити Програму Заходи.
4.2.4. При необхідності забезпечити Користувача усіма необхідними матеріалами та інформацією для участі в Заході.
5. Права та обов’язки Користувача.
5.1. Користувач має право:
5.1.1. Отримати послуги належної якості відповідно до Програми Заходи.
5.1.2. Отримати від Виконавця всі необхідні матеріали та інформацію для участі в Заході.
5.1.3. У будь-який час знайомитися з діючими Програмами Заходів на Сайті Виконавця.
5.2. Користувач зобов’язується:
5.2.1. Своєчасно вносити плату за послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором та Програмою Заходи.
5.2.2. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору, пов’язані з наданням послуг.
5.2.3. Утримуватися в процесі участі в Заході від дій, які:
• Порушують вимоги чинного законодавства, ображають інших учасників Заходу, в тому числі, але не обмежуючись використовувати нецензурні вирази і / або гучні розмови, створювати шум за допомогою різних пристроїв тощо.
• можуть перешкодити іншим Користувачам, запрошеним особам або лекторам брати участь в Заході і отримувати інформацію в його процесі.
• можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших користувачів, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників або користувачів приміщення, в якому проводиться Захід.
• принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або лекторів, в тому числі, але не обмежуючись шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або будь-яким іншим публічним способом.
6. Вартість послуг і порядок оплати.
6.1. Загальна вартість послуг, наданих Користувачеві за цим Договором складається із загальної суми сплачених Користувачем Заходів.
6.2. Вартість конкретного Заходи визначається Виконавцем у відповідній Програмі, яка розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером Виконавця особисто Користувачу.
6.3. Вартість передбачених цим Договором послуг оплачується Користувачем шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.
6.4. У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця – Виконавець повертає кошти тільки за ті Заходи, які були оплачені Користувачем, але не були проведені Виконавцем.
7. Відповідальність Сторін.
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Послуги Виконавця і всі пов’язані матеріали надаються «як є», без гарантій, неявних або. Виконавець не надає ніяких гарантій, в тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей і непорушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають з ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов’язаної з доступом Користувача до послуг і пов’язаних матеріалами, а також з їх використанням. Користувач погоджується з тим, що здійснює доступ до послуг і пов’язаних матеріалами і використовує їх на власний ризик.
7.3. У максимально дозволеної законодавством міру Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей або інших нематеріальних цінностей, пов’язані: а) з доступом Користувача до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації.
7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумне і справедливе розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.
8. Форс-мажор.
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).
8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин.
8.3. Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.
8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.
8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 (трьох) місяців, кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору.
9. Припинення Договору.
Дія цього Договору припиняється:
9.1. По згоді сторін.
9.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення відповідних змін до Договору.
9.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п. 5.2 Пропоновані можливості.
9.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

Підписка на новини від спільноти